Konkurs na najwyższą frekwencję

Przypominamy, że w roku szkolnym 2019/2020  rozpoczęliśmy w naszej szkole pierwszą edycję konkursu na najwyższą frekwencję.

Regulamin konkursu

  1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów (wszystkich klas)  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej.
  2. Czas trwania konkursu – roku szkolny 2019/2020.
  3. Celem konkursu jest wzbudzenie u uczniów motywacji do systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne, zapobieganie wagarom, poprzez wprowadzenie zdrowej rywalizacji międzyoddziałowej oraz dyscypliny, która ma zachęcić uczniów do uczęszczania na zajęcia szkolne.
  4. Forma konkursu ma na celu wyłonienie klasy o najwyższej frekwencji w szkole, a także wyłonienie wśród społeczności uczniowskiej osób ze 100% frekwencją.
  5. Koordynatorami, sprawującym bezpośredni nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu są opiekunowie Samorządu Szkolnego.
  6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2020 r.
  7. Klasa z najwyższą frekwencją otrzyma nagrodę.
  8. Uczeń z najwyższą frekwencją lub wszyscy uczniowie ze 100% frekwencją otrzymają nagrody.