WIZJA SZKOŁY

Nowa sytuacja geopolityczna Polski, jej wejście w struktury Unii Europejskiej, skomplikowana sytuacja ekonomiczna naszego kraju spowodowały, że zmieniły się oczekiwania społeczeństwa wobec szkoły i nauczycieli. Szkoła powinna uczyć krytycznego myślenia, rozwijać i wzmacniać w uczniach przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, otwartość. Ponadto musi uczyć sposobów poszukiwania potrzebnych informacji, ich selekcjonowania, stworzyć możliwości korzystaniaz nowoczesnych źródeł informacji; kształcić umiejętności posługiwania się technologią informatyczną oraz językami obcymi. Powinna również przygotować do kształcenia ustawicznego oraz ciągłego podnoszenia lub zmiany swoich kwalifikacji; przygotowywać uczniów do wejścia na rynek pracy; zachęcać uczniów do ciągłego samokształcenia. Dobra szkoła uczy także wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, wyrabia nawyki kulturalnego zachowania, uczy zdrowego stylu życia. By to osiągnąć, wszyscy, którzy ją tworzą muszą kierować się jasnymi zasadami postępowania, musi ona być szkołą bezpieczną, dobrze wyposażoną, współpracującą z rodzicami oraz z różnymi instytucjami działającymi na rzecz edukacji, dbającą o dobro dziecka, powinna w niej pracować doskonale przygotowana kadra pedagogiczna, otwarta na problemy uczniów.

Pragniemy, aby nasza szkoła była właśnie taką placówką- przyjazną uczniom   i dającą możliwość wszechstronnego (osobowego, społecznego i zawodowego) rozwoju, przygotowującą do dorosłego życia.

MISJA SZKOŁY

Po co jesteśmy?

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej przygotowuje młodzież do dorosłego życia. Staramy się wyposażyć naszych uczniów w cechy niezbędne zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Priorytetem dla nas jest stworzenie placówki przyjaznej uczniowi, zapewniającej mu warunki wszechstronnego rozwoju.

Dla kogo istniejemy?

Szkoła przyjmuje uczniów niezależnie od ich możliwości intelektualnych, o ile tylko kwalifikują się do normalnego toku kształcenia. W ostatnich latach przyjmowaliśmy młodzież, która uzyskiwała na egzaminach gimnazjalnych od ok.10 punktów do ok.40 punktów. W praktyce oznacza to, że uczniowie są zróżnicowani pod względem poziomu intelektualnego, dla wielu z nich sukcesem będzie tylko ukończenie szkoły, dla innych zdobycie zawodu czy zdanie matury
i dostanie się na studia.

Status materialny rodzin uczniów jest bardzo różny. Z tego względu szkoła, w miarę możliwości finansowych, przyznaje stypendia lub udziela innego wsparcia materialnego.

Czego potrzebuje klient naszej szkoły?

Końcowym efektem procesu nauczania i wychowania w szkolnictwie ponadgimnazjalnym jest ukształtowanie najważniejszych cech osobowości młodego człowieka, tak aby był on gotowy do odejmowania dalszego doskonalenia zawodowego i intelektualnego.

Absolwent naszej szkoły powinien:

 1. Być odpowiedzialny za własny rozwój, samodzielnie podejmować decyzje dotyczące dalszej drogi kształcenia czy wyboru zawodu,
 2. Posiadać konkretne umiejętności lub kwalifikacje, które pozwolą na podjęcie zatrudnienia lub znacznie skrócą okres dochodzenia do kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych lub w systemie pozaszkolnej edukacji dorosłych,
 3. Posiadać zdolność do aktywnego i świadomego kształtowania własnej kariery zawodowej oraz skutecznego poszukiwania pracy,
 4. Posiadać umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi wspomagających rozwiązywanie problemów (kalkulatory, komputery),
 5. Posiadać umiejętność krytycznego i prawidłowego korzystania ze źródeł informacji,
 6. Umieć odnieść do praktyki zdobytą wiedzę i umiejętności,
 7. Praktycznie posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym na poziomie zaawansowanym,
 8. Posiadać umiejętności o charakterze ponadzawodowym oraz ogólnozawodowym,
 9. Dokonywać świadomej samoidentyfikacji narodowej, kulturalnej i etnicznej, regionalnej oraz państwowej,
 10. Posiadać poczucie odpowiedzialności za działania podejmowane w najbliższym środowisku, czuć potrzebę uczestnictwa w rozwoju własnego regionu i kraju,
 11. Podejmować działania na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego,
 12. Posiadać umiejętności świadomego, krytycznego odbioru dzieł kultury,
 13. Formułować własne uzasadnienia postaw i poglądów,
 14. Posiadać umiejętności komunikacyjne w różnych sytuacjach, przez co łatwiej mu będzie osiągnąć dojrzałość do życia w rodzinie, w społeczeństwie, w państwie obywatelskim,
 15. Posiadać wykształcone umiejętności współpracy przy rozwiązywaniu problemów,
 16. Posiadać umiejętności precyzyjnego formułowania myśli w mowie i piśmie.

Potencjalny uczeń naszej szkoły potrzebuje zatem wiedzy i umiejętności praktycznych oraz świadomego rozwoju osobowościowego.