Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna

a) art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2017r. Prawo oświatowe ( Dz.U. 2017 poz 59 z póź zm) i art. 20wa ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943) i art. 149 ust. 5 i art. 155 ust. 5 i art. 165 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz 60).

b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz. 586).

c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (DZ.U. 2017 poz.610).

d) Zarządzenie Nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum na rok szkolny 2019/2020.

e) Zarządzenie Nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej nabór prowadzony jest w formie elektronicznej

2. Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego. W tym przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

3. Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja rekrutacyjna , powoływana przez dyrektora szkoły

5. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wniosków, w których wskazano szkołę wchodzącą
w skład Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej jako szkołę pierwszego wyboru.

6. Wnioski o przyjęcie do szkoły kandydaci składają w terminie od 13 maja do 25 czerwca 2019 r.,
w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach  od 800do 14 00.

7. Kandydat może we wniosku wskazać maksymalnie trzy wybrane szkoły, przy czym szkoła
wskazana na liście jako pierwsza traktowana jest jako najbardziej preferowana, a ostatnia na liście
jako najmniej preferowana.

8. Kandydat do szkoły ponadpodstawowej , do której wcześniej złożył wniosek   o przyjęcie, dołącza w terminie od 21 do 25 czerwca 2019 r. następujące dokumenty:

a) świadectwo ukończenia szkoły

b) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego / egzaminu ośmioklasisty

c) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkurów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim

d) trzy fotografie

e) inne dokumenty, o których mowa w art. 131 pkt. 2 ustawy Prawo Oświatowe

 

ZASADY REKRUTACJI

§ 2.

1. Rekrutacja uczniów do klas I szkół ponadpodstawowych odbywa się na podstawie kryteriów uwzględniających:

1) liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum/ szkole podstawowej zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;

2) liczbę punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej, z języka polskiego i matematyki dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wskazanych przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej;

3) liczbę punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na

świadectwie ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej;

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać

w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

 1. 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu ośmioklasisty przeliczone, zgodnie z zasadą
 2. liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:
 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii. fizyki i chemii
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
  jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, pomnożonej przez 0,2

liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:

 • języka polskiego,
 • matematyki,

jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu,
pomnożonej przez 0,3

 • biologii
 • języka obcego nowożytnego
  jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, pomnożonej przez 0,2

2) 72 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej, zgodnie z zasadą

 • 18 punktów – ocena: celujący,
 • 17 punktów – ocena: bardzo dobry,
 • 14 punktów – ocena: dobry,
 •  8 punkty – ocena: dostateczny,
 •  2 punktów – ocena: dopuszczający.

3) 28 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej, zgodnie z zasadami;

a) 7 punktów za ukończenie gimnazjum/ szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

b) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty

  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

c) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim przeprowadzanymi zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32 ust. 4 ustawy

  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu – 10 punktów
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu – 4 punktów
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu – 3 punktów

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punktów

e) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu  – 10 punktów
  • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu – 7 punktów
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu – 5 punktów
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu – 7 punktów
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu – 3 punktów
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu – 2punktów

f) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach od b do e,

  • międzynarodowym – 4 punkty
  • krajowym – 3 punkty
  • wojewódzkim –2 punkty
  • powiatowym – 1 punkt

g) 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

4). W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi –
18 punktów

3. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci z największą ilością punktów.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

6. Określa się limit 20 miejsc we wszystkich klasach.

§3

1. Punkty pochodzące z przeliczenia ocen z poszczególnych przedmiotów wpisanych na świadectwo ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej przyznaje się z następujących przedmiotów, w zależności od typu szkoły o przyjęcie do której ubiega się kandydat:

a) Technikum – technik agrobiznesu

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • informatyka
 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • informatyka

b)Szkoła Branżowa I stopnia

klasa: kucharz

 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • informatyka

klasa: rolnik

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • informatyka

§4

Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu ośmioklasisty, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki, w terminie określonym w §5. Nie złożenie oryginałów wyżej wymienionych dokumentów w podanym czasie powoduje usunięcie kandydata z listy.

§5

Terminarz rekrutacji do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej:

L.p. Rodzaj czynności Termin
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 13.05.2019r.
do 25.06.2019r.
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ ośmioklasisty od 21.06.2019r.
do 25.06.2019r.
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do 28.06.2019r.
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

16.07.2019r.
5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów   zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły od 16 do 18.07.2019r.
6. 1) Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu ośmioklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

2) dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 16 do 24.07.2019r.
7. Podanie do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do szkoły 25.07.2019r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6.

Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem należy rozstrzygać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, podanymi w podstawie prawnej niniejszego regulaminu

Niniejszy Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 został przedstawiony i zaopiniowany na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 13.02.2019r.