Rolnik to jeden z najbardziej tradycyjnych zawodów w Polsce, jego praca polega na prowadzeniu uprawy roślin, z których pozyskiwane są produkty spożywcze, lub surowce, służące do ich wytwarzania. Często rolnik zajmuje się także przetwórstwem pozyskanych roślin we własnym zakresie. Praca rolnika skupia się przede wszystkim wokół zapewnienia odpowiednich warunków dla uprawy poszczególnych gatunków roślin (ziemniaków, buraków, zbóż i wielu innych) i ciągłym nadzorowaniu ich poprawnego wzrostu. Praca rolnika, jest pracą fizyczną, lecz w czasach obecnych odciążoną poprzez wykorzystywanie specjalistycznego sprzętu rolniczego.
Rolnicy zatrudniani są na polach uprawnych, plantacjach i innych gruntach ornych, przynależnych do dużych przedsiębiorstw rolniczych, jednak większość z nich prowadzi własne gospodarstwa rolne. Zdobyta wiedza i umiejętności przekładają się  na sprawniejsze zarządzanie posiadanym gospodarstwem, a wykształcenie rolnicze – otwiera drogę do atrakcyjnych programów rządowych czy unijnych, np. tych kierowanych do młodych rolników.

Młodzi rolnicy, mogą ubiegać się o premię na rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej w wysokości nawet 100 tys. zł.

Kwalifikacje

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej 613003
331402
314207
Rolnik
Technik agrobiznesu
Technik rolnik

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej lub w zawodzie technik agrobiznesu po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.