Start rekrutacji – zaloguj się i złóż wniosek w systemie Nabór Vulcan

Kandydacie ubiegając się o przyjęcie do ZSCKR w Rudnej  pamiętaj o dostarczeniu do szkoły wydrukowanego i podpisanego przez co najmniej jednego rodzica wniosku o przyjęcie do szkoły lub przesłaniu e-wniosku (z systemu elektronicznej rekrutacji).

Do wniosku dołącz (jeśli we wniosku zaznaczyłeś TAK w dodatkowych informacjach o kandydacie) następujące dokumenty:

1)opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły,
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie wydane na podstawie odrębnych przepisów,
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu,
4) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
6) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
7) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad czy konkursów wydane przez właściwego kuratora oświaty.