Kurs Kwalifikacyjny ROL.04 – Prowadzenie produkcji rolniczej

Kurs jest kierowany do:

  •  osób, które chcą zdobyć zawód rolnika
  •  osób, które po kursie chcą profesjonalnie prowadzić produkcję rolniczą,
  •  osób, które uzyskały bądź chcą uzyskać dotację „Młodego rolnika”

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje kwalifikacje zawodowe z zakresu prowadzenia produkcji rolniczej (ROL.04).  Ukończenie kursu oraz uzyskanie kwalifikacji rolniczych umożliwia m.in.: nabywanie ziemi, otworzenie gospodarstwa rolnego, uzyskiwanie dopłat oraz dotacji, uzupełnianie wykształcenia wymaganego w programie Młody Rolnik.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są według programów nauczania, uwzględniające podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ukończenie kursu  umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo.

Kurs prowadzony jest w systemie zaocznym – zjazdy organizowane są 2 razy w miesiącu (piątek, sobota).

ZOBACZ PLAN ZAJĘĆ

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA DLA KURSU KWALIFIKACYJNEGO
Kształcenie w systemie zaocznym

Kwalifikacja ROL.04 – rolnik

L.p. Przedmiot nauczania Semestr Razem

I

II

III

IV

Język obcy w rolnictwie

15

15

15

45

Przepisy ruchu drogowego

30

30

Działalność gospodarcza

30

35

10

10

85

BHP w produkcji rolniczej

25

25

Produkcja roślinna

30

30

25

20

105

Produkcja zwierzęca

25

35

15

10

85

Podstawy techniki

30

40

15

85

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Zajęcia praktyczne z produkcji roślinne

35

35

Zajęcia praktyczne z produkcji zwierzęcej

40

40

Zajęcia praktyczne z podstaw techniki

40

40

Razem:

155

155

145

120

575

1) Praktyka zawodowa – 2 tygodnie w czwartym semestrze