Kurs Kwalifikacyjny ROL.04 – Prowadzenie produkcji rolniczej

Kurs jest kierowany do:

  •  osób, które chcą zdobyć zawód rolnika
  •  osób, które po kursie chcą profesjonalnie prowadzić produkcję rolniczą,
  •  osób, które uzyskały bądź chcą uzyskać dotację „Młodego rolnika”

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje kwalifikacje zawodowe z zakresu prowadzenia produkcji rolniczej (ROL.04).  Ukończenie kursu oraz uzyskanie kwalifikacji rolniczych umożliwia m.in.: nabywanie ziemi, otworzenie gospodarstwa rolnego, uzyskiwanie dopłat oraz dotacji, uzupełnianie wykształcenia wymaganego w programie Młody Rolnik.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są według programów nauczania, uwzględniające podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ukończenie kursu  umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo.

Kurs prowadzony jest w systemie zaocznym – zjazdy organizowane są 2 razy w miesiącu (piątek, sobota).

ZOBACZ PLAN ZAJĘĆ

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA DLA KURSU KWALIFIKACYJNEGO
Kształcenie w systemie zaocznym

Kwalifikacja ROL.04 – rolnik

L.p. Przedmiot nauczania Semestr Razem

I

II

III

IV

Język obcy w rolnictwie

15

15

15

45

Przepisy ruchu drogowego

30

30

Działalność gospodarcza

30

35

10

10

85

BHP w produkcji rolniczej

25

25

Produkcja roślinna

30

30

25

20

105

Produkcja zwierzęca

25

35

15

10

85

Podstawy techniki

30

40

15

85

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Zajęcia praktyczne z produkcji roślinne

35

35

Zajęcia praktyczne z produkcji zwierzęcej

40

40

Zajęcia praktyczne z podstaw techniki

40

40

Razem:

155

155

145

120

575

1) Praktyka zawodowa – 2 tygodnie w czwartym semestrze

RAMOWY PLAN NAUCZANIA

DLA KURSU KWALIFIKACYJNEGO
Kształcenie w systemie zaocznym

Rok szkolny 2024/2025

Kwalifikacja ROL.04 – prowadzenie produkcji rolniczej

L.p.
 Przedmiot nauczania
Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w piątek, sobotę, niedzielę
I sem.
II sem.
III sem.
Razem
przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1. Produkcja roślinna 10 10 10 30
2. Produkcja zwierzęca 10 10 10 30
3. Mechanizacja rolnictwa 10 10
4. BHP w rolnictwie 20 20
5. Podejmowanie działalności gospodarczej 20 20 40
6. Przepisy ruchu drogowego 30 30
7. Język obcy w rolnictwie 15 15 30
8. Podstawy działalności rolniczej 20 20 40
Razem przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 90 75 65 230
przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
9. Produkcja roślinna w  praktyce 30 30 30 90
10. Produkcja zwierzęca w praktyce 30 30 20 80
11. Mechanizacja rolnictwa w praktyce 10 20 30 60
12. Zajęcia praktyczne 40 40 50 130
Razem przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym 110 120 130 360
Łączna liczba godzin 200 195 195 590
 

ROL.4 – Prowadzenie produkcji rolniczej

 

Nauczyciele wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych
z zakresu kształcenia zawodowego powinni stwarzać uczestnikom KKZ warunki do nabywania kompetencji personalnych i społecznych

 

1) Praktyka zawodowa: 2 tygodnie w semestrze II

2) Nauka jazdy ciągnikiem rolniczym: 20 godzin na każdego słuchacza