REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

 W RUDNEJ

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. 2019, art. 120, 121, 121a)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  22 lutego 2019 w sprawie praktycznej nauki zawodu. (Dz. U. z 2018r., poz.996,1000,1290,1669, 2245).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  w szkołach publicznych.

5. Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2019r w sprawie zmiany nazwy szkoły.

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu w formie praktyk zawodowych, zajęć praktycznych. Regulamin ma zastosowanie do uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia.

2. Celem praktycznej nauki zawodu jest przygotowanie ucznia do sprawnego wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonych w programie nauczania dla zawodu, nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w czasie poszukiwania pracy, wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole oraz doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

3. Okres prowadzenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w cyklu nauczania określają szkolne plany nauczania.

4. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla danego zawodu.

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

 

§ 2

Zasady organizowania praktyk zawodowych w Technikum

 

1. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

2. Praktyki zawodowe są częścią programu nauczania i uczestnictwo w nich uczniów jest obowiązkowe.

3. Terminy i czas odbywania praktyk zawodowych ustalane są na podstawie

harmonogramu opracowanego przez kierownika szkolenia praktycznego.

4. Praktyki odbywają się w warsztatach szkolnych oraz w  wytypowanych przez szkołę zakładach pracy, których wyposażenie, kierunki działalności i przygotowanie zawodowe kadry gwarantują realizację programu praktyki oraz zdobycie przez ucznia umiejętności określonych w programach nauczania dla danego zawodu.

6. Uczniowie w czasie odbywania praktyki zawodowej podlegają przepisom

regulaminowym szkoły oraz przepisom organizacyjno – porządkowym zakładu pracy na

tych samych zasadach co pracownicy.

7. Uczniowie kierowani są na praktyki zawodowe do zakładów pracy na podstawie

umów zawartych między szkołą, a podmiotami przyjmującymi uczniów. Do umów

dołącza się programy praktyk – zał. Nr 1 –wzór umowy

8. Praktyka zawodowa uczniów może być prowadzona indywidualnie lub grupowo.

Liczba uczniów w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego

zawodu i uwzględniać jego specyfikę, przepisy bhp, przepisy prac wzbronionych

młodocianym oraz warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktyk

zawodowej.

9.Praktyki zawodowe mogą być organizowane w ciągu całego roku szkolnego, w tym

również w okresie ferii letnich. W przypadku organizowania praktyk zawodowych

w czasie ferii letnich odpowiednio skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki.

10. Czas pracy uczniów w wieku powyżej 16 lat wynosi 8 godzin dziennie.

11. Praktyka może być zorganizowana w systemie zmianowym, z tym, że w przypadku

uczniów w wieku poniżej 18 lat nie może przypadać w porze nocnej.

12. Praktyki zawodowe są prowadzone w warsztatach szkolnych pod kierunkiem nauczycieli praktycznej nauki zawodu,  w zakładach pracy pod kierunkiem opiekunów praktyk, którymi są wyznaczeni pracownicy tych zakładów.

13. Praktyka zawodowa może być realizowana również za granicą na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkołę,  w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

14. Praktyki zawodowe mogą podlegać kontroli ze strony szkoły pod kątem dyscypliny

pracy uczniów, zgodności prowadzenia zajęć z programem, prowadzenia dokumentacji,

przestrzegania przepisów bhp i p. poż. Kontrole może przeprowadzić dyrektor szkoły

oraz kierownik szkolenia praktycznego.

 

§ 3

Obowiązki uczniów odbywających praktykę zawodową

 

1. Uczniowie kierowani na praktykę zawodową powinni:

1) zapoznać się z regulaminem praktycznej nauki zawodu,

2) posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

3) posiadać dziennik praktyk zawodowych,

4) posiadać i znać program praktyki zawodowej.

2. Praktykant jest uczniem szkoły i podlega regulaminowi szkolnemu oraz zakładowemu.

3. Każdą nieobecność w pracy uczeń potwierdza pisemnym zwolnieniem od lekarza.

Nie dopuszcza się nieobecności nieusprawiedliwionych.

4. W przypadku opuszczenia z powodu choroby więcej niż 50 % czasu trwania praktyki,

uczeń ma prawo do odpracowania opuszczonych godzin w terminie późniejszym,

czasie wolnym od zajęć szkolnych. Nie odpracowanie powyższych nieobecności skutkuje

nieklasyfikowaniem z praktyki zawodowej.

5. O zaistniałym fakcie usprawiedliwionej nieobecności należy zawiadomić niezwłocznie

opiekuna praktyk zawodowych lub kierownika zakładu. Kserokopię zwolnienia od

lekarza załącza się do dziennika praktyk.

6. Nieusprawiedliwione nieobecności mogą spowodować nieklasyfikowanie ucznia

i pozostawienie go w tej samej klasie.

7. Uczeń może nie być klasyfikowany z praktyki zawodowej z powodu usprawiedliwionej nieobecności. Dla takiego ucznia Technikum organizuje w miejscu odbywania praktyki zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania. Egzamin klasyfikacyjny z praktyki zawodowej przeprowadza Dyrektor ZSCKR w obecności nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

8. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z praktyki zawodowej może zdawać egzamin poprawkowy.

9. W wyjątkowych sytuacjach (np. udział praktykanta w konkursach, olimpiadach) szkoła

może zwrócić się z prośbą o zwolnienie praktykanta z odbywania praktyki w danym dniu.

10. Wszelkie uwagi i nieprawidłowości powstałe w trakcie odbywania praktyki, praktykant

zgłasza zakładowemu opiekunowi praktyk. W sytuacji wymagającej interwencji szkoły,

opiekun praktyki zgłasza problem do kierownika szkolenia praktycznego

11.W miejscu odbywania praktyki zawodowej obowiązuje:

1) wzorowa kultura osobista,

2) dyscyplina, punktualność, sumienność, samodzielność i chęć do pracy,

3) używanie odzieży roboczej określonej przepisami BHP

4) realizacja programu praktyki zawodowej,

5) bieżące i staranne prowadzenie dziennika praktyk zawodowych,

6) wykonanie zadań przydzielonych przez opiekuna praktykanta

12. Uczennica w ciąży zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie

kierownika szkolenia praktycznego, przedstawiając zaświadczenie lekarskie

stwierdzające: czas trwania ciąży, ogólny stan zdrowia i orzeczenie o możliwości

odbywania praktyk zawodowych. W powyższym przypadku odbycie praktyki może być

przesunięte na inny termin, na podstawie zaświadczenia od lekarza i za zgodą dyrektora

szkoły.

§4.

Prawa uczniów odbywających praktykę zawodową

 

1. W czasie odbywania praktyk uczeń ma prawo do:

1) zapoznania się z obowiązującym w warsztacie szkolnym i   zakładzie regulaminem i zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach,

2) zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy oraz kryteriami oceny,

3) wykonywania zadań wynikających z programu praktyk,

4) korzystania z zaplecza socjalnego w postaci pomieszczeń do przebierania, mycia,

przechowywania odzieży i spożywania posiłków,

5) informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu

obowiązków, czasu trwania praktyki, itp.,

6) zapoznania z sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków

i łamania postanowień regulaminu praktyk,

7) uzyskania wpisu i odbioru dziennika praktyk w ostatnim dniu trwania praktyki.

§5.

 

 

Obowiązki pracodawcy

 

1.Pracodawca ma obowiązek w szczególności:

1) zapoznać uczniów z przepisami bhp i p.poż.,

2) zapoznać uczniów z obowiązującym w zakładzie regulaminem,

3) zapoznać uczniów z wymaganiami, oczekiwaniami i kryteriami oceny,

4) zapoznać uczniów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach,

5) przeszkolić w zakresie obsługi urządzeń znajdujących się w zakładzie,

6) przydzielić uczniom zadania wynikające z programu praktyk,

7) zabezpieczyć bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową i medyczną,

8) przygotować zaplecze socjalne w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia,

przechowywania odzieży i spożywania posiłków,

9) kontrolować dzienniki praktyk zawodowych i uzupełniać je o uwagi, opinie

i spostrzeżenia,

10) ocenić praktykę i wypełnić dziennik praktyk zawodowych w ostatnim dniu trwania

praktyk.

 

§ 6.

Zaliczenie praktyki

1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest:

1) uzyskanie pozytywnej oceny wystawionej przez opiekuna praktyki zawodowej na

podstawie obserwacji, sposobu wykonywania zadań, czynności i poleceń,

2) obecność ucznia na praktyce.

3. Przy wystawieniu końcowej oceny z praktyki, w szczególności należy uwzględnić:

1) zrealizowanie zajęć w wymiarze określonym programem dla zawodu,

2) stopień zainteresowania ucznia odbywanym szkoleniem praktycznym,

3) dyscyplinę ucznia w czasie zajęć.

3. Ocena z praktyki winna być wystawiona przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady

Pedagogicznej.

4. Niezwłocznie po ukończenia praktyki zawodowej, uczeń zobowiązany jest

przekazać kierownikowi szkolenia praktycznego dziennik praktyk  celem wystawienia oceny.

6. Dokumentowanie realizacji programu nauczania w dzienniku lekcyjnym powinno obejmować:

1) kolejny kalendarzowy dzień odbywania praktyki,

2) bieżące oceny wystawiane przez opiekuna, ( co najmniej raz w tygodniu)

3) podpis opiekuna praktyki,

4) ewentualne uwagi opiekuna praktyki,

7. Ostateczną ocenę z praktyki ustala kierownik szkolenia praktycznego na podstawie w/w

Kryteriów.

8. Wychowawca klasy wpisuje ocenę z praktyki zawodowej do dziennika lekcyjnego

i arkusza ocen.

10. W przypadku braku propozycji końcowej oceny ze strony zakładowego opiekuna

praktyk, ocenę końcową wystawia kierownik szkolenia praktycznego.

11. Uczeń nie uzyskuje pozytywnej oceny z praktyki zawodowej w przypadku:

1) niestawienia się w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki;

2) samowolnej zamiany miejsca odbywania praktyki;

3) niepodporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy;

4) uzyskania negatywnej oceny wystawionej przez opiekuna praktyki;

12. Nie zaliczenie praktyki zawodowej stanowi podstawę do niepromowania ucznia do

klasy programowo wyższej.

13. Kierownik szkolenia praktycznego zobowiązany jest do przedstawienia powyższego

regulaminu każdej klasie, nie później niż tydzień przed rozpoczęciem praktyki

zawodowej.

 

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE REALIZOWANE W WARSZTATACH  SZKOLNYCH

§7.

Zasady organizowania zajęć praktycznych w warsztatach  szkolnych – Technikum, BSIS

1. Zajęcia praktyczne organizuje się w celu opanowania przez uczniów umiejętności

zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.

2. Zajęcia praktyczne realizowane są w klasach technikum w zawodach: technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu  oraz w Branżowej Szkole I Stopnia: rolnik, kucharz.

3. Zajęcia praktyczne w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej odbywają

się w warsztatach szkolnych.

4. Zajęcia praktyczne prowadzone są przy podziale klas na grupy. Podziału uczniów na

grupy dokonuje dyrektor szkoły. Liczba uczniów w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu i uwzględniać:

a) specyfikę nauczanego zawodu,

b) przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy w sprawie prac

wzbronionym młodocianym,

c) warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania zajęć praktycznych.

5. Godzina zajęć praktycznych trwa 45 minut. W czasie zajęć

praktycznych organizuje się 20 minutową przerwę. Czas rozpoczęcia i zakończenia

zajęć ustala dyrektor szkoły w planie organizacji na dany rok szkolny.

6. Organizatorem procesu dydaktyczno-wychowawczego w poszczególnych grupach jest

nauczyciel praktycznej nauki zawodu.

7. Specyfika pracy nauczycieli praktycznej nauki zawodu wymaga:

1) przygotowania uczniów do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

zawodowe,

2) przestrzegania przepisów dotyczących działalności produkcyjnej i nadzorowania

wykonywanych przez uczniów prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) używania zgodnego z przepisami bhp ubrania roboczego, odzieży ochronnej,

4) odbywania zajęć zgodnie z harmonogramem,

5) przeszkolenia uczniów (instruktaż stanowiskowy) w zakresie szczegółowych

przepisów i zasad bhp

11. Dla uczniów, którzy po raz pierwszy rozpoczynają zajęcia praktyczne, szkoła

organizuje szkolenie wstępne bhp.

§8.

Prawa i obowiązki uczniów na zajęciach praktycznych.

1.Zasady klasyfikacji i oceniania określa statut szkoły.

2. Uczeń zobowiązany jest w szczególności:

1)) uczestniczyć w zajęciach praktycznych oraz brać aktywny udział w innych

zajęciach o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, typu wystawy, konkursy,

targi związane z branżą i inne,

2) posiadać określoną przepisami bhp odzież roboczą lub ochronną (w przypadku

nieposiadania odpowiedniej odzieży uczeń nie będzie dopuszczony do zajęć

praktycznych),

3) zachowywać kulturę pracy i dbałość o powierzony sprzęt, surowce, materiały,

d) informować nauczyciela praktycznej nauki zawodu o uszkodzeniach maszyn,

narzędzi i urządzeń,

4) przed przystąpieniem do pracy na maszynach lub innych stanowiskach pracy

dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi danego stanowiska,

5) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i pracowników oraz okazywać grzeczność

i uprzejmość koleżankom i kolegom,

6) szanować i chronić przed uszkodzeniem narzędzia, urządzenia, sprzęt warsztatowy

i szkolny,

7) po zakończeniu pracy sprzątać dokładnie swoje stanowisko pracy.

3. Uczniom zabrania się w szczególności:

1)opuszczania bez wiedzy i zgody nauczyciela stanowiska pracy,

2) samowolnie uruchamiać maszyny i urządzenia,

3) dokonywać napraw maszyn, instalacji elektrycznych i innych urządzeń bez zgody

nauczyciela.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia odpowiadają materialnie za świadome szkody

wyrządzone przez niego podczas odbywania praktycznej nauki zawodu.

5. Uczeń jest oceniany na każdych zajęciach a oceny odnotowywane są w dzienniku zajęć.

6. Ocena roczna z zajęć praktycznych ustalana jest wspólnie przez wszystkich nauczycieli

praktycznej nauki zawodu, którzy odbywali zajęcia w danej klasie.

 

 

 

 

Postanowienia końcowe

1. W sprawach spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej.

2. Każdy uczeń rozpoczynający naukę w Branżowej Szkole I Stopnia i Technikum ma

obowiązek zapoznania się niniejszym regulaminem.

3. Regulamin obowiązuje od dnia dopuszczenia go do użytku w szkole przez Dyrektora

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej.

3. Regulamin udostępniony jest w wersji papierowej w bibliotece szkolnej oraz w wersji

elektronicznej na stronie internetowej szkoły.g

 

 

Zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej w dniu……………………………..

Wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora Nr……………… z dnia………………..