Najważniejsze daty dotyczące rekrutacji i egzaminu 8-klasisty

2024
Wybierz kierunek kształcenia najlepszy dla Ciebie.

 Odpowiemy na każde Twoje pytanie.

Sprawdź, jakie przedmioty są punktowane w rekrutacji.

Kierunek kształcenia
I przedmiot
II przedmiot
III przedmiot
IV przedmiot
technik pszczelarz
j. polski
matematyka
biologia
informatyka
technik architektury
krajobrazu
j. polski
matematyka
biologia
informatyka
technik agrobiznesu
j. polski
matematyka
geografia
informatyka
Szkoła branżowa
I stopnia w zawodzie:
rolnik
j. polski
matematyka
biologia
informatyka
Szkoła branżowa
I stopnia w zawodzie:
kucharz
j. polski
matematyka
biologia
informatyk
Start rekrutacji – zaloguj się i złóż wniosek w systemie Nabór Vulcan

Kandydacie ubiegając się o przyjęcie do ZSCKR w Rudnej  pamiętaj o dostarczeniu do szkoły wydrukowanego i podpisanego przez co najmniej jednego rodzica wniosku o przyjęcie do szkoły lub przesłaniu e-wniosku (z systemu elektronicznej rekrutacji).

Do wniosku dołącz (jeśli we wniosku zaznaczyłeś TAK w dodatkowych informacjach o kandydacie) następujące dokumenty:

1)opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły,
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie wydane na podstawie odrębnych przepisów,
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu,
4) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
6) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
7) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad czy konkursów wydane przez właściwego kuratora oświaty.

Koniec roku szkolnego

Start dostarczania dokumentów, składania wniosków i nanoszenia w nich zmian

Koniec dostarczania dokumentów

Koniec dostarczania dokumentów (świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty), składania wniosków i nanoszenia na nich zmian

Odbierz od nas skierowanie na badania lekarskie

Jeżeli zakwalifikowałeś się do technikum lub branżowej szkoły I stopnia odbierz od nas skierowanie na badania lekarskie i wykonaj je u lekarza medycyny pracy.

Start potwierdzania woli przyjęcia

Do 22 lipca 2024 r. przynieś do naszej szkoły w celu potwierdzenia woli:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu,
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz:
  • kartę zdrowia,
  • prześlij na adres sekretariat@zsckr-rudna.pl fotografię do e-legitymacji spełniającą poniższe warunki:
  • zdjęcie kolorowe, o wymiarach 35 × 45mm,
– wykonane na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry,
– obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii,
– pokazywać wyraźnie oczy, z widocznymi brwiami,
– osoba na zdjęciu powinna być bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, powinna patrzeć na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
– zdjęcie powinno być w formacie .jpg lub .jpeg, o rozmiarze maksymalnie 1MB i w wymiarach 496 pikseli (wysokość) x 354 pikseli (szerokość) lub
 -proporcjonalnie więcej oraz rozdzielczości do 100 dpi.

W temacie maila napisz swoje imię i nazwisko oraz kierunek kształcenia, na który jesteś zakwalifikowany.

Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych

Jeżeli dostałeś się na kierunek  szkoła branżowa I stopnia w zawodzie kucharz pamiętaj że do 30.08.2024r. musisz dostarczyć do sekretariatu szkoły orzeczenie  lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia i wykonywania pracy, przy której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.