1.Uzupełnić dokumenty    –  do końca września

-wniosek na kurs ( z naszej szkoły)

-świadectwo ukończenia szkoły

-zaświadczenie z medycyny pracy –możliwość kształcenia na ROL.04

2.Organizacja zajęć

-zajęcia odbywają się wg Harmonogramu-planu zajęć

-plan zajęć  umieszczony na stronie szkoły (www.zsckr-rudna.pl)    tel.76 8497310

-każda obecność na  zajęciach  potwierdzone podpisem  /lista obecności

3.Każdy semestr kończy się zaliczeniem, -karty semestralne

-do sesji  egzaminacyjnej  dopuszczony  jest  słuchacz , który  uczęszcza  na zajęcia  ( min 50%  obecność)

-egzaminy ustne,

-duża ilość testów , obowiązkowo pisać

-na zakończenie kursu, egzamin wewnętrzny pisemny i praktyczny

-egzaminy kończące  przeprowadzane są w naszym ośrodku egzaminacyjnym

4.Egzaminy

-pisemny ( 40 pytań ,60 minut)

-praktyczny  (180min, strój, tematy, 6 zdających, 1egzaminator i nauczyciel)

-przystępując do egzaminów wszystko uzupełnione, złożona deklaracja

5.Kadra

-nauczyciele z doświadczeniem, egzaminatorzy

-zdawalność  na kursie  bardzo wysoka

-odpowiednie przygotowanie do egzaminów