1. Dokumenty   

-wniosek na kurs (z naszej szkoły),

-świadectwo ukończenia szkoły,

-zaświadczenie z medycyny pracy –możliwość kształcenia na ROL.04,

-zdjęcie,

2.Organizacja zajęć

-zajęcia odbywają się wg harmonogramu,

-plan zajęć  umieszczony jest na stronie szkoły (www.zsckr-rudna.pl)    tel.76 8497310,

-każda obecność na  zajęciach  potwierdzana jest  podpisem  /lista obecności,

3.Każdy semestr kończy się zaliczeniem na karcie semestralnej

-do sesji  egzaminacyjnej  dopuszczony  jest  słuchacz , który  uczęszcza  na zajęcia  ( min 50%  obecność),

-egzaminy ustne,

-na zakończenie kursu zorganizowany jest egzamin wewnętrzny pisemny i praktyczny,

-egzaminy kończące  przeprowadzane są w naszym ośrodku egzaminacyjnym,

4.Egzaminy

-pisemny ( 40 pytań ,60 minut),

-praktyczny  (180min, strój, tematy, 6 zdających, 1egzaminator i nauczyciel),

5.Kadra

-nauczyciele z doświadczeniem, egzaminatorzy,

-zdawalność  na kursie jest bardzo wysoka,