Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej     www.zsckr-rudna.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2010
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktów

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Kiedos. Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Janiszewska
 • E-mail: zszrudna@wp.pl
 • Telefon: 768497310

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
  w Rudnej, ul. Kolejowa 5; 59-305 Rudna
 • E-mail: zszrudna@wp.pl
 • Telefon: 76 8497310
 • Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • główne wejście do szkoły -budynek A ;dostęp po schodach
 • wejście bezpośrednie do budynków ; B- warsztatowo-dydaktycznego-  i C- internatu, budynki  nie posiadają  wind,
 • w budynkach szkolnych znajdują korytarze o szerokości minimum 120 cm, umożliwiające swobodną komunikację
 • do szkoły może wejść osoba z psem asystującym,
 • w szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • szkoła posiada parking z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych

Informacje dodatkowe

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • skala szarości
 • podświetlane linki
 • czytelna czcionka,
 • mapa strony.
 • można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych
 • jednostka nie posiada aplikacji mobilnej

Inne informacje i oświadczenia

Deklarujemy chęć osiągnięcia wyższego poziomu dostosowania.