Rok 1964, 3 listopada. Ta data otwiera pięćdziesięcioletnią historię Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej. Historia zaczęła się od powołania wieczorowej Szkoły Przysposobienia Rolniczego. W dniu otwarcia liczyła 24 uczniów, a powstała przy szkole podstawowej zajmującej przedwojenną willę przy ulicy Kolejowej. (Budynek zaprojektował właściciel miejscowej cegielni, po wojnie przejął go PGR, a w potem, na początku lat 60., jego część zajęła szkoła podstawowa, by rozwiązać problemy lokalowe wynikające z wyżu demograficznego.)Kierownikiem szkoły rolniczejzostał Zdzisław Bergier. Zorganizowano też kurs dokształcający dla dorosłych oraz kurs kroju i szycia dla kobiet. Szkoła przyjmowała nowych uczniów, tworzyła bazę dydaktyczną, a w 1966r. zaczęła uczyć w systemie dziennym. Wtedy też zaadaptowano poddasze na pokoje i uruchomiono, początkowo tylko na okres zimy, internat. Wcześniej, bo w 1965r., utworzono świetlicę z dożywianiem dla uczniów obu szkół- rolniczej i podstawowej. SPR ukończyło 85 osób.

 

Kolejna ważna data w historii szkoły to 1 września 1968r. Decyzją władz powiatu powołano Zasadniczą Szkołę Rolniczą. Kilka lat później, w 1971r., szkoła podstawowa opuściła budynek, który w całości przejęła ZSR. Pierwszym dyrektorem placówki została kobieta, Irena Złotogórska, która rozpoczęła proces zagospodarowywania terenów wokół szkoły. W 1972r. stanowisko dyrektora przejął Antoni Gruszczyński. W tym czasie rozbudowano i zmodernizowano bazę dydaktyczno-wychowawczą: dokończono budowę szklarni i inspektów, wyremontowano sale lekcyjne, założono centralne ogrzewanie oraz odnowiono stołówkę. Szkoła kształciła w trzech kierunkach:rolnik, rolnik-ogrodnik i hodowca zwierząt. W tym kształcie, jako Zasadnicza Szkoła Rolnicza, placówka funkcjonowała do 2002r.,a więc przez 34 lata. Ukończyło ją 1074 uczniów. Do 1984r. nauka odbywała się w dwuletnim cyklu, potem trwała trzy lata.Należy odnotować jeszcze kilka faktów z tego okresu. Pierwszego lutego 1977r. powołano wieczorowe Średnie Studium Zawodowe o kierunku ogólnorolniczym. Słuchaczami byli pracownicy spółdzielczych i państwowych gospodarstw rolnych oraz rolnicy indywidualni. Szkoła kończyła się maturą, a pierwszy egzamin odbył się w lutym 1980r. Studium istniało cztery lata. Zapisało się do niego 137 słuchaczy, ale świadectwo ukończenia otrzymało tylko 59. W 1978r. nastąpiła zmiana na stanowiska dyrektora. Antoniego Gruszczyńskiego zastąpił dwudziestosześcioletni wówczas Jan Dąbek, który sprawował funkcję przez 28 lat, do listopada 2006r. W tym czasie nastąpił dalszy rozwój bazy dydaktyczno-wychowawczej: utworzono bibliotekę, zakupiono ciągniki i maszyny rolnicze, wybudowano internat ( 1986r.) oraz budynek warsztatowy. Szkoła znacznie zwiększyła produkcję ogrodniczą. Zaczęto sprzedawać warzywa i rozsady, a także uprawiane w szklarniach chryzantemy. Przy szkole funkcjonował sklep, w którym sprzedawano artykuły spożywcze i ogrodnicze. Placówka rozszerzyła też swoją ofertę adresowaną do miejscowej ludności o usługi rolnicze. W drugiej połowie lat 90. szkoła nawiązała współpracę z ARiMR i uzyskała dofinansowanie działań podnoszących kwalifikacje zawodowe mieszkańców gminy. Ważnym wydarzeniem było utworzenie przy szkole ośrodka egzaminacyjnego w 2005r. Funkcjonuje on do dziś i jest jedynym na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny ośrodkiem przeprowadzającym egzaminy w zawodzie rolnik.

Wspomniany już rok 2002 przyniósł duże zmiany w ofercie edukacyjnej. Szkoła przekształciła się w Zasadniczą Szkołę Zawodową, a zmiana nazwy wynikała z wprowadzenia nowych, nierolniczych kierunków kształcenia. Te przekształcenia, zmieniające profil szkoły, były spowodowane zmianami na rynku pracy po transformacji ustrojowej. Szkoła nadal kształciła rolników, ale przybywało uczniów zainteresowanych nauką w klasach wielozawodowych.

Kolejne zmiany nastąpiły w 2004r. Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej, utworzono Technikum Uzupełniające kształcące w zawodzie technik agrobiznesu. Początkowo nauka odbywała się w systemie dziennym i zaocznym, potem tylko w systemie zaocznym (w związku z reformą szkolnictwa, szkoła będzie funkcjonować do wygaśnięcia, tj. do 2015r.). W szkołach dziennych powołano technikum kształcące również w zawodzie technik agrobiznesu, ale na podbudowie gimnazjum. Wprowadzenie szkoły średniej spowodowało zmianę nazwy placówki. Od 1 września 2004r. szkoła funkcjonowała jako Zespół Szkół Rolniczych. W tym czasie rozszerzyła ofertę dla dorosłych. Poza Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych, funkcjonowała Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych, a w 2007r. utworzono Szkołę Policealną dla Dorosłych umożliwiającą uzyskanie kwalifikacji technika rachunkowości ( szkoła funkcjonowała do 2010r. i ukończyło ją 30 osób).

Wcześniej, bo w listopadzie 2006r., nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora- obowiązki przejęła Ewa Janiszewska, która sprawuje tę funkcję do dziś. Jednym z nadrzędnych celów nowej dyrektor było zaproponowanie młodzieży i dorosłym ciekawej oferty edukacyjnej. Po zawodzie technika rachunkowości szkoła wprowadziła nowy nierolniczy kierunek kształcenia- technik organizacji reklamy. W tej sytuacji nazwa szkoły przestała odpowiadać jej profilowi i od 1września 2009r. szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.W placówce podjęto szereg działań zmierzających do poprawy bazy dydaktyczno-wychowawczej: zmodernizowano tereny zielone wokół szkoły, założono szkółkę iglaków, postawiono nowy namiot przeznaczony do uprawy roślin ozdobnych, wykonano prace remontowe w szkole (wymiana okien i dachu ), zmodernizowano kuchnię, dokonano termomodernizacji internatu, wymieniono meble w klasach, w bibliotece oraz w internacie, założono monitoring obejmujący teren szkoły, tj. budynek główny, internat, budynek warsztatowo-dydaktyczny.

W związku z reformą szkolnictwa ponadgimnazjalnego i wprowadzeniem nowej podstawy programowej w 2012r. zmianie uległa oferta edukacyjna szkoły. W systemie dziennym nadal funkcjonują Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Technikum kształcące w zawodzie technik agrobiznesu, natomiast w systemie zaocznym wprowadzono Licem Ogólnokształcące dla Dorosłych.Od 2012r. szkoła prowadzi też kurs kwalifikacyjny R3 dla rolników ,,Prowadzenie produkcji rolniczej”. Od 1 stycznia 2018r. przeszła pod Ministerstwo Rolnictwa.

Barbara Bałęczna

KALENDARIUM DZIEJÓW SZKOŁY

3 listopada 1964 – powstała Wieczorowa Szkoła Przysposobienia Rolniczego utworzona przy Szkole Podstawowej
1 września 1968 – powstała Zasadnicza Szkoła Rolnicza
1 lutego 1977 – utworzono Wieczorowe Studium Zawodowe
1 września 2002 – powiększono ofertę kształcenia o nowe zawodowy, utworzono oddziały wielozawodowe, a Zasadniczą Szkołę Rolniczą przekształcono w Zasadniczą Szkołę Zawodową
1 września 2002 – utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych kształcącą w zawodzie rolnik
1 września 2004 – powstało Technikum Uzupełniające o kierunku technik agrobiznesu
1 września 2004 – utworzono Technikum Uzupełniające dla Dorosłych kształcące w zawodzie technik agrobiznesu
1 września 2004 – istniejące szkoły połączono w zespół i powstał Zespół Szkół Rolniczych
1 września 2007 – utworzono Technikum dla młodzieży, kształcące w zawodzie technik agrobiznesu, a dwa lata później poszerzono ofertę kształcenia o zawód  technik organizacji reklamy
1 września 2007 – utworzono Technikum dla Dorosłych– kształcące w zawodzie technik agrobiznesu
1 września 2007 – powstała Szkoła Policealna dla Dorosłych kształcąca w zawodzie technik rachunkowości
1 września 2009 – z uwagi na utworzenie nowych kierunków kształcenia Zespół Szkół Rolniczych przekształcono w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
1 września 2012 – Technikum dla Dorosłych zostało przekształcone w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
1 września 2012 – Kurs kwalifikacyjny- Prowadzenie produkcji rolniczej
1 stycznia 2018 – organem prowadzącym jest MRiRW, Sieć Szkół Rolniczych
9 października  2019 – nadanie imienia Władysława Szafera