Pedagog specjalny:

· prowadzi badania i działania diagnostyczne w związku z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia:

– mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,

– przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

· rozwiązuje problemy dydaktyczne i wychowawcze uczniów,

· określa niezbędne do nauki warunki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,

· udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,

· udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, nauczycielom i rodzicom,

· współpracuje z podmiotami: asystentem rodziny, kuratorem, pomocą nauczyciela, poradniami specjalistycznymi.