Władysław Szuszwalak

Godziny pracy

Pon: 9.00 – 12.00

Wt: 12.20-14.20

śr: 9.00-12.00

Czw: 11.30-14.30

Struktura oddziaływań wychowawczych

· pomaga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

· uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,

· zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,

· współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki, wsparcia psychologicznego,

· wpiera nauczycieli, wychowawców, inne osoby pracujące z uczniami w identyfikacji problemów uczniów, w tym wczesnych objawów depresji, a także w udzielaniu im wsparcia,

· promuje budowanie dobrych, wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami społeczności szkolnej, jako czynnika zwiększającego skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia,

· współpracuje z Samorządem Uczniowskim, Radą Pedagogiczną, rodzicami i dyrekcją szkoły w rozwiązywaniu spraw konfliktowych pomiędzy uczniami i nauczycielami,

· inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,

· prowadzeni badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozuje indywidualne potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów, · współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach, · prowadzi warsztaty dla rodziców oraz udziela im indywidualnych porad w zakresie wychowania,