Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest
  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej
  mający swoją siedzibę:
  ul. Kolejowa 5
  59-305 Rudna
  tel. 76 849 73 10

adres e-mail: zszrudna@wp.pl

 1. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem: ul. Kolejowa 5, 59-305 Lubin; tel. 76 849 73 10;
  adres e-mail: zszrudna@wp.pl
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia sprawy będącej wymogiem ustawowym Administratora danych.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych.
 2. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 4. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do Państwa danych osobowych a także ich sprostowania, jeżeli są nieprawdziwe lub nieaktualne.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa,
  a w szczególnych przypadkach – na podstawie zgody udzielonej przez Państwo albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście Państwo stroną.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych mający swoją siedzibę w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.