Absolwent szkoły kształcący się w zawodzie technik pszczelarz będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i pszczelarską;

2) obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej;

3) zakładania i prowadzenia gospodarstwa pszczelarskiego,

4) prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich,

Technik pszczelarz zdobywa kwalifikacje:

– ROL.03. Powadzenie produkcji pszczelarskiej- egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbywa się pod koniec klasy III

– ROL.09. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej- egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowej odbywa się pod koniec I semestru klasy V

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik pszczelarz może podejmować pracę w firmach specjalizujących się w produkcji i przetwarzaniu miodu oraz innych produktów pszczelich a także może prowadzić działalność gospodarczą (pasiekę lub indywidualne gospodarstwo rolne).

W czasie nauki uczeń może uzyskać bezpłatne przygotowanie do nabycia uprawnień w zakresie prawo jazdy kat.T.

Ukończenie technikum umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz przygotowuje do matury.